Energiatehokas ruokaketju

Apetitin toiminnassa energiaa käytetään erityisesti kasvisten jalostamisessa sekä laadukkaiden tuotanto- ja varastointiolosuhteiden luomiseen, muun muassa tiloja jäähdyttämällä. Apetit pyrkii käyttämään sähköä, kaukolämpöä sekä höyryä mahdollisimman säästeliäästi ja jatkuvasti toiminnan energiatehokkuutta parantaen.

Energiankäytön tehostamiselle on asetettu toimipaikkakohtaisesti päämäärät ja tavoitteet. Suunnittelemme tarvittavat tehostamistoimenpiteet ja raportoimme edistymisestä vuosittain. Pyrimme uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen aina, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.

Henkilöstön valmiuksia energiankäytön tehostamiseen parannetaan sisäisellä koulutuksella. Osto-, suunnittelu- ja investointitoiminnoissa otetaan huomioon hankintakustannusten lisäksi myös tulevat energiakustannukset ja hankintojen käyttöikä. Kuljetusten ja varastoinnin energiatehokkuutta parannetaan yhteistyössä alan palveluyritysten kanssa.

Seuraamme energiatehokkuutta Apetit Ruoka Oy:n Kivikon, Säkylän ja Pudasjärven tehtailla, Apetit Ruoka Oy:n Räpin koetilalla ja Avena Kantvik Oy:n tehtaalla Kirkkonummella.

Tavoitteena 7,5 prosentin säästö vuoteen 2025 mennessä

Apetit-konserni on mukana suomalaisen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja sitoutunut toteuttamaan Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa.

Energiankäytön tehostamistavoite elintarviketeollisuuden ohjelmassa on pienentää energiankäyttöä 7,5 prosenttia vuosien 2017-2025 aikana. Energiankäytön tehostamisella tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua mitattavaa vaikutusta energiankulutukseen. Säästöksi lasketaan myös niin sanottu laskennallinen säästö, jolla tarkoitetaan sen tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä.

Apetit on sisällyttänyt energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisen osaksi johtamisjärjestelmäänsä sekä sitoutunut toimimaan toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti aina kun se on taloudellisesti, teknisesti sekä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen mahdollista.

Apetit-konsernin energian loppukäyttö ohjelman vertailuvuonna 2016 oli yhteensä 74 700 MWh. Ohjeellinen energiansäästön välitavoite Apetit-konsernin osalta vuoteen 2020 on 4 prosenttia (- 2 988 MWh) ja kokonaistavoite vuoteen 2025 on 7,5 prosenttia (- 5 602 MWh).

Vuoden 2018 aikana energiankulutus oli yhteensä 70 865 MWh, joka on 0,4 MWh myytyä/tuotettua tonnia kohti.